-HuxInyuE-

回̤̮家̤̮之̤̮后̤̮决̤̮定̤̮要̤̮做̤̮件̤̮事̤̮:把̤̮家̤̮里̤̮的̤̮书̤̮先̤̮都̤̮看̤̮完̤̮


看̤̮了̤̮看̤̮书̤̮的̤̮类̤̮别̤̮大̤̮多̤̮都̤̮是̤̮和̤̮经̤̮管̤̮有̤̮关̤̮的̤̮书̤̮了̤̮,只̤̮有̤̮一̤̮本̤̮林̤̮清̤̮玄̤̮的̤̮书̤̮了̤̮。

读̤̮到̤̮关̤̮于̤̮阳̤̮光̤̮
阳̤̮光̤̮的̤̮味̤̮道̤̮,在̤̮我̤̮记̤̮忆̤̮里̤̮是̤̮床̤̮单̤̮上̤̮和̤̮着̤̮洗̤̮衣̤̮粉̤̮的̤̮味̤̮道̤̮。再̤̮仔̤̮细̤̮想̤̮想̤̮,想想水稻瓜子水果蔬菜,它们的味道都氤氲着太阳的韵味吧。
阳光的颜色,看起来阳光是无色而且刺眼的,作为一个近视眼,尤为不愿意直视。可是呢,喜欢绿色的我要感谢阳光,物理课上讲了三棱镜的神奇。其实,无便是有。
总之,我是离不开阳光的人,特别讨厌南京连阴的天气,好像连呼吸都不那么舒服。如果有光,整个人都不一样了。

换了百度输入法,这个皮肤的颜色特别喜欢,还有按键音,还有鬼畜的字体。晚安咯,回家都一个礼拜了。

评论